سؤالات متداول

می توان شما انجام دادن ما مال خود سبک؟

2019-11-22

س: آیا می توانید سبک خودمان را انجام دهید؟

پاسخ: بله ، ما تولید کننده هستیم و می توانیم OEM و ODM را بپذیریم.